Oświadczenie Zarządu Klubu

2020-10-26

Oświadczenie Zarządu Klubu PKS Piast Poniec

Poniec, 26.10.2020r.

            W związku interwencją kilku rodziców dzieci uczęszczających do sekcji piłki siatkowej podważających zasadność decyzji Zarządu Klubu PKS Piast Poniec z dnia 23 października br., o zawieszeniu zajęć w grupach młodzieżowych informujemy, że Klub może umożliwić uczestnictwo dziecka w zajęciach, turniejach i rozgrywkach ligowych za pełną odpowiedzialnością rodzica/opiekuna prawnego dziecka i zgodnie z aktualnymi zasadami i ograniczeniami.

Udział dziecka w treningu i rywalizacji sportowej będzie świadomą i dobrowolną decyzją podjętą przez rodzica/opiekuna prawnego i nie zostanie odgórnie narzucony przez Klub. Nie ma gwarancji, że udział w treningach i rywalizacji sportowej nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby COVID-19. Rodzic/opiekun prawny musi mieć świadomość, że ryzyko takie istnieje i że w/w choroba może prowadzić do ujemnych skutków dla zdrowia i życia.

Klub zobowiązuje się do zapewnienia infrastruktury sportowej, transportu na zawody sportowe oraz pokrycia kosztów wynagrodzenia trenerskiego nie ponosząc przy tym odpowiedzialności za zakażenie.

Na wypadek zakażenia koronawirusem przez dziecko w toku treningu lub dojazdu na trening, lub powrotu z treningu rodzic/opiekun prawny a także osoby trzecie nie będą wnosiły żadnych roszczeń wobec Zarządu Klubu. Wobec powyższego, zgodnie ze Statutem Klubu, prosimy o wyznaczenie trzech osób reprezentujących sekcję piłki siatkowej, które taką odpowiedzialność za następstwa daleko idące przyjmą.

Trener sekcji Łukasz Kubeczka, podobnie jak Zarząd Klubu odmówił przyjęcia na swoją osobę współodpowiedzialności. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że w ostatnim czasie w województwie wielkopolskim odwołano 14 turniejów młodzika
i młodziczki, a kolejne kluby wprowadzają zawieszenie swojej działalności.

Decyzja Zarządu Klubu podjęta jest w trosce o zdrowie i życie.

Za Zarząd
/-/ Krystian Juśkiewicz

© 2021 Development By Nuss Software